برگزاری جلسه معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران

پیرو بازدید معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آقای دکتر یوسفی در تاریخ چهاردهم آبانماه سال جاری از شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون و بیمارستان بهنیا ،مدیریت این شبکه آقای دکتر اویسی و معاون محترم بهداشت و تیم همراه در تاریخ۹۵/۸/۲۴،ملاقاتی با آقای دکتر یوسفی در محل دفتر کار ایشان داشتند و مصوبات بازدید را پیگیری و مکتوب نمودند.آقای دکتر یوسفی در این ملاقات اذعان نمودند مکاتبات لازم در خصوص بیمارستان امام رضا(ع)با معاون درمان وزرات متبوع صورت گرفته شده است و نماینده محترم شهرستان پیگیر مراحل بعدی مجوز این بیمارستان باید باشند.در این ملاقات مسائل بیمارستان بهنیا از جمله پست برق وتامین نیروی انسانی نیز مطرح و مصوب گردید.

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون