برگزاری جلسه سازماندهی مواد آرایشی و بهداشتی

واحد مهندسی  بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در تاریخ ۹۶/۰۶/۱۴ با حضور معاون بهداشتی جناب آقای دکتر افشاری و کارشناسان مسئول واحد بهداشت محیط و رئیس اتحادیه آرایشگاه ها و مواد آرایشی و بهداشتی اقدام به برگزاری جلسه سازماندهی با موضوع بررسی نحوه عملکرد زیبایی میگروپیگمانتاسیون و سایر مسایل مرتبط دائم در حوزه مواد آرایشی بهداشتی نمود.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون