برگزاری جلسه ایمنی غیر سازه ای مراکز و خانه های بهداشت

در تاریخ ۹۵/۰۸/۲۵ جلسه ایمنی غیر سازه ای با حضور جناب آقای دکتر افشاری رئیس مرکز بهداشت شهرستان و خانم دکتر حسنی معاون درمان این شبکه و کلیه کارشناسان مسئول واحدهای ستادی و مسئول امور ساختمانی در محل اتاق معاونت بهداشتی برگزار گردید. در این جلسه درخصوص وضعیت موجود ایمنی غیر سازه ای مراکز و خانه های بهداشتی و وضعیت مطلوب بحث و تبادل نظر گردید و تصمیماتی نیز اتخاذ گردید. از جمله این مصوبات مکاتبه با دانشگاه درخصوص درب خروج اضطراری مراکزجدید الحداث، ساماندهی قاب ها و پوسترهای خانه بهداشت، جمع آوری وسایل اضافی از مراکز و خانه های بهداشت و اصلاح رمپ ها و پله های ورودی مراکز و خانه های بهداشت بود.