برگزاری جلسه آموزشی کنترل عفونت

جلسه آموزشی کنترل عفونت ویژه پرسنل خدمات و کادر پرستاری مراکز بهداشتی و درمانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در تاریخ۹۶/۰۶/۱۴با حضور کارشناس نظارت بر درمان شبکه و کارشناس سلامت میانسالان در محل اتاق جلسات این شبکه برگزار گردید.در این جلسه آموزشی سرکار خانم بابایی در خصوص نحوه شستشو،گندزدایی واستریل نمودن ست های آی یودی و پانسمان،تجهیزات دندانپزشکی و ...مطالب آموزشی را ارائه نمودند.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون