برگزاری جلسه آموزشی پیرامون مبحث ایدز

در تاریخ ۱/۱۰/۹۳ واحد مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران وکرون

اقدام به برگزاری جلسه آموزشی پیرامون مبحث بیماری ایدز جهت پرسنل نیروی انتظامی

شهرستان تیران وکرون در محل قرارگاه فرماندهی شهرستان نمود.

در این جلسه آقای حجاری کارشناس مسوول واحد مبارزه با بیماریها

درخصوص راههای انتقال،پیشگیری و آمار بیماران ایدز در جهان ،ایران و اصفهان سخنان جامعی بیان نمودند.


روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران وکرون