برگزاری جلسه آموزشی بیماریهای غیرواگیر ویژه ماماهای مراکز تابعه و مراقبین سلامت

در تاریخ ۹۵/۰۹/۰۴ واحد مبارزه با بیماری ها اقدام به برگزاری جلسه آموزشی ویژه ماماهای محترم مراکز و مراقبین سلامت شهرستان نمود که در این جلسه ضمن ارائه سند ملی بیماری های غیر واگیر توسط آقای صادقی کارشناس محترم برنامه در خصوص سرطان های شایع آموزش لازم را ارائه نمودند و خواستار توجه ویژه پرسنل محترم در آموزش و فرهنگ سازی جهت پیشگیری از بیماری های غیر واگیر شدند.