برگزاری جلسات آموزشی ویژه نانوایان

در تاریخ ۹۵/۸/۶ راس ساعت ۸:۳۰در راستای اجرای بند ۴  صورتجلسه مورخ ۹۵/۶/۱۳ کمیته گندم، آرد و نان شهرستان،جلسه آموزشی جهت نانوایان منطقه رضوانشهر و روستاهای بخش مرکزی، شهرستان تیران و کرون در محل سالن هیئت امناء سنگبری های رضوانشهر برگزار گردید در این جلسه در خصوص اهمیت و نقش نان در تغذیه جامعه ، اهمیت رعایت بهداشت نان، رعایت اصول بهداشت فردی، بهداشت محیط، بهداشت ساختمان، و بهداشت مواد غذایی در نانوایی، استفاده صحیح ازنمک و خمیر در تولید نان و راه های افزایش کیفیت نان آموزشهای لازم به نانوایان داده شد.

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون