برگزاری اولین روز مراسم اعتبار بخشی بیمارستان بهنیا

بیمارستان بهنیا شهرستان تیران و کرون امروز مورخ۹۵/۱۱/۵مورد ارزشیابی تیم ارزیاب متشکل از کارشناسان محترم معاونت درمان و وزارتخانه متبوع قرار گرفت.در این ارزیابی کارکنان بیمارستان از لحاظ توانمندیهای علمی و عملی و بخشهای مختلف بیمارستان از لحاظ مستندات و آیتمهای سنجه مورد ارزیابی قرار گرفت و به حول و قوه الهی با وجود نیروهای جوان و کارکنان ساعی و تلاشهای شبانه روزی ریاست و مدیریت بیمارستان و معاونت محترم درمان شبکه احراز رتبه های بالاتر دور از دسترس نمی باشد.تلاش چندین ماهه این عزیزان که در راستای ارتقاء و تعالی خدمات بیمارستانی است ستودنی است و اجر آن نزد درگاه خداوند رحمان محفوظ است.در این روز استعداد کار گروهی و انضباط تیمی و نقش مدیریتی با احیاءموفق جوان ۱۸ساله که دچار ایست قلبی شده بود همراه گشت و ضمن شکر گزاری به درگاه خداوند مایه تحسین کارشناسان وزارتخانه نیز قرار گرفت.

 

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تیران و کرون