برگزاری آزمون جذب و پذیرش بهورز جهت روستاهای تابعه شهرستان تیران و کرون

در تاریخ۹۵/۳/۲۷واحد گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در راستای تامین نیروی انسانی بهورزمورد نیاز در خانه های بهداشتی روستاهای مهدی آباد و قهریزجان وحسن آباد آبریزه و آبپونه با هماهنگی و دستور واحد نیروی انسانی دانشگاه ونظارت تیم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اقدام به برگزاری آزمون کتبی بین داوطلبان نمود.شایان ذکر است پذیرفته شدگان در آزمون کتبی میبایست در آزمون مصاحبه نیز شرکت نموده و مجوز لازم این قسمت را دریافت نمایند.

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون