برگزاری آزمون جذب نیروی مراقب سلامت

در تاریخ۹۵/۱۲/۵ آزمون استانی جذب نیروهای مراقب سلامت استان اصفهان به میزبانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در محل ستاد این شبکه با حضور کارشناسان واحد گسترش شبکه استان و معاون محترم بهداشت این شبکه و مسئولین اجرایی با انتظام برگزار گردید.

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون