بازدید معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون

شهرستان تیران و کرون در تاریخ۹۵/۸/۱۴میزبان معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جناب آقای دکتر یوسفی بود.آقای دکتر یوسفی در بدو امر از پروژه های در حال احداث مرکز سلامت جامعه دولت آباد و مرکز شبانه روزی عسگران و خانه های بهداشت روستای مبارکه و مهدی آباد بازدید بعمل آوردند و در ادامه در شهر تیران با استقبال گرم و صمیمی مردم شریف شهرستان مواجه و در محل ستاد شبکه بهداشت تیران پای صحبت ریاست شورای اسلامی شهر و مردم نشستند و در خصوص  بیمارستان امام رضا (ع)توصیه های لازم را ارائه و قول مساعدت و پیگیری و تجهیز بیمارستان بهنیا شهرستان رابه حاضرین دادند.در این بازدید یک روزه بیمارستان بهنیا مورد بازدید و بررسی میدانی قرار گرفت و از تمامی قسمتها از جمله CCUوپست برق و بلوک زایمانی نیز بازدید صورت گرفت و سرانجام با حضور آقای دکتر افشاری معاون محترم بهداشت شبکه و تیم ستادی شبکه و بیمارستان بهنیا مطالبات گردآوری و جمع بندی و مورد تاکید آقای دکتر یوسفی قرار گرفت.

 

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون