به وبسایت اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون خوش آمدید

اینک در حال برگزاری است کارگاه آموزشی ترومبوز وریدی

هم اکنون واحد سلامت خانواده و جمعیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در حال آموزش بهورزان با موضوع ترومبوز وریدی، تیروئید در بارداری و خونریزی دوران بارداری در محل اتاق آموزش مجازی شبکه است. مدرسین این دوره خانمها آقایی،دکتر عینی و جعفز زاده کارشناسان سلامت شبکه می باشند.

۲ دیماه۹۶-روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون