اعطای رتبه مدرسه مروج سلامت

روز یکشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۷ از مدرسه ابتدایی شهید بهشتی مدرسه مروج سلامت پنج ستاره توسط بازرسین و نمایندگان وزارت بهداشت و درمان معاون بهداشتی استان بازدید بعمل آمد و مراقب سلامت اعطای رتبه مدرسه مروج ستاره در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ مورد تائید قرار گرفت و از زحمات مدیر و مراقب سلامت و پرسنل محترم مدرسه تقدیر شد.

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون