اطلاعیه

 

بسمه تعالی

 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در نظر دارد خدمات اتاق پزشک، تزریقات و پانسمان، EKGو خدمات سرپایی بیمارستان بهنیارا از طریق استعلام به صورت اجاره بهای ماهیانه به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا واجدین شرایط می توانند جهت اخذ شرایط استعلام از تاریخ ۹۶/۳/۱۶ لغایت ۹۶/۳/۲۰ به واحد امور قراردادهای شبکه تیران و یا به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ستاد مرکزی، ساختمان شماره ۳، طبقه اول، امور قراردادها مراجعه نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۲۲۲۲۴۲۴ (امورقراردادها) تماس حاصل نمایند. 

 

امور عمومی

امور قراردادها