اطلاعیه

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در نظر دارد امور مربوط به خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ کلینیکی و پاراکلینیکی خود را از طریق برگزاری استعلام به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. لذا از واجدین شرایط دعوت می شود جهت اخذ شرایط استعلام از تاریخ ۹۵/۰۸/۲۲ روز شنبه به واحد امور قراردادهای شبکه مراجعه نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۲۲۲۲۴۲۴       (داخلی ۲۳۳) امور قراردادها تماس حاصل فرمایند.