ارتقاء رتبه اعتبار بخشی بیمارستان بهنیا شهرستان تیران و کرون

مطابق ارزیابی بعمل آمده توسط گروه کارشناسان وزرات بهداشت و درمان در سال۱۳۹۵بیمارستان بهنیا از درجه ۳کشوری به درجه ۲کشوری ارتقاء رتبه یافت.این افتخار مرهون تلاشهای شبانه روزی ریاست ،مدیریت و کارکنان خدوم بیمارستان میباشد که بار دیگر با وجود چالشها و تنگناها توانستند با انسجام و همت مضاعف و تحت شرایط کار تیمی به موفقیتی بزرگ در حوزه درمان و تعالی خدمات درمانی در سطح شهرستان نایل گردند.

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون