ارتباط با واحدها

لیست شماره تلفن مسئولین واحدهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران وکرون-سال ۹۶ - ۹۷
ردیف نام واحد نام مسئول تلفن مستقیم دور نویس
۱ مدیریت شبکه دکتر جمشید اویسی ۴۲۲۲-۳۳۰۴ ۴۲۲۲-۶۳۹۳
۲ معاون بهداشتی دکتر احمد افشاری ۴۲۲۲-۳۳۰۶ *
۳ معاون درمان دکتر سیده منصوره حسنی ۴۲۲۲-۳۳۰۵ *
۴ امور عمومی خسرو سلمانی ۴۲۲۲-۳۳۰۰ *
۵ روابط عمومی عباس مظاهری ۴۲۲۲-۵۵۸۶ *
۶ امور قردادها-حقوقی احمد کاظمی ۴۲۲۲-۲۴۲۴ *
۷ واحد نقلیه مهران رضایی ۴۲۲۲-۲۴۲۴ *
۸ واحد درآمد مهرداد خدایی ۴۲۲۲-۲۴۲۴ *
۹ واحد کار پردازی رسول ملکی ۴۲۲۲-۵۵۸۶ *
۱۰ واحد کار گزینی محمد محمدی ۴۲۲۲-۲۴۲۴ *
۱۱ مسئول انبار تجهیزات سید روح اله موسوی ۴۲۲۲-۵۵۸۶ *
۱۲ مسئول انباردارویی حسن فدایی ۴۲۲۲-۲۴۲۴ *
۱۳ انبار تجهیزات سید روح اله موسوی ۴۲۲۲-۹۲۳۲ *
۱۴ واحد حسابداری لیلا چاوشی ۴۲۲۲-۶۶۶۱ ۴۲۲۲-۶۶۶۱
۱۵ واحد بایگانی فاطمه مظاهری ۴۲۲۲-۲۴۲۴ *
۱۶ واحد ساختمانی-تأسیسات حسن لطفی ۴۲۲۲-۳۳۰۰ *
۱۷ واحد دبیر خانه رسول تیموری ۴۲۲۲-۲۴۲۴ *
۱۸ واحد IT خانم سلطانی ۴۲۲۲-۵۵۷۶ *
۱۹ واحد تلفن خانه شبکه بهداشت و درمان خانم رمضانی ۴۲۲۲۲۴۲۴-۴۲۲۲۲۳۲۳-۴۲۲۲۲۲۰۰-۴۲۲۲۲۵۱۴
۲۰ صندوق همیاری علی بابایی ۴۲۲۲-۵۵۸۱ *
۲۱ واحد بهداشت محیط علی بابایی ۴۲۲۲-۵۵۸۱ *
۲۲ واحد بهداشت حرفه ای آیت اسماعیلی ۴۲۲۲-۹۸۸۶ *
۲۳ واحد مبارزه با بیماریها ابو الفضل حجاری ۴۲۲۲-۶۰۵۴ *
۲۴ واحد بهداشت خانواده زهرا عربپور ۴۲۲۲-۲۴۲۵ *
۲۵ واحد بهبود تغذیه رسول مولایی ۴۲۲۲-۲۴۲۴ *
۲۶ واحد آمار فاطمه واعظ ۴۲۲۲-۷۱۷۰ *
۲۷ واحد دندانپزشکی دکتر حسن محبی ۴۲۲۲-۲۴۲۴ *
۲۸ واحد بهداشت روان محمد معین ۴۲۲۲-۲۴۲۴ *
۲۹ واحد گسترش منصوره آقایی ۴۲۲۲-۰۳۵۱ *
۳۰ واحد مشارکت مردمی ریحانه سادات امامی ۴۲۲۲-۲۴۲۴ *
۳۱ واحد حراست محمود کلانتری ۴۲۲۲-۷۰۷۱ *
۳۲ بیمارستان بهنیا روح اله احمدی ۴۲۲۲-۴۴۲۹ ۴۲۲۲-۴۴۲۹
۳۳ بیمارستان بهنیا اپراتور ۴۲۲۲-۶۷۷۶ *
۳۴ دیالیز بیمارستان بهنیا نیره زمانی ۴۲۲۲-۷۰۷۰ *
۳۵ کلینیک تخصصی بیمارستان بهنیا شهین شیرازی ۴۲۲۲-۷۰۷۰ *
۳۶ آزمایشگاه بیمارستان بهنیا هاله قادری ۴۲۲۲-۰۰۴۷ *
۳۷ زایشگاه بیمارستان زهره سلطانی ۴۲۲۲-۷۷۱۷ *
۳۸ اورژانس ۱۱۵ حسین دادخواه ۴۲۲۲-۲۱۱۵ ۴۲۲۲-۹۳۵۵