اخبار و اطلاعیه های واحد بهورزی

 

آموزشگاه بهورزی شهرستان تیران و کرون در مورخ ۲۶/۱۱/۹۳جهت روستاهای خرمنان و دره بید بهورز زن پذیرش کرد،اهم فعالیت های صورت گرفته در این خصوص به تفکیک روستاهای نامبرده شامل :

الف: برگزاری جلسه و کمیته پذیرش بهورز با حضور معاون محترم بهداشتی، مسئول گسترش و مربیان مربوطه

ب: توجیه پزشک مرکز، شورای روستا،بهورزان خانه های بهداشت در خصوص نحوه پذیرش بهورز

ج: توزیع آگهی مربوط به پذیرش بهورز و انجام مکاتبات لازم در این خصوص

د: حضور خانم آقایی، در روستای دره بید و استخراج افراد واجد شرایط و برگزاری کلاس توجیهی جهت ایشان

ه: انجام ثبت نام از افراد و تشکیل پرونده جهت داوطلبین

در ضمن آزمون با حضور مسئول محترم بهورزی استان و همچنین حراست دانشگاه ( جناب آقای رجایی ) و مسئولین محترم گسترش و بهورزی شهرستان گلپایگان ، مدیر و معاون مرکز بهداشت شهرستان تیران و کرون و مربی بهورزی (سرکار خانم آقایی) و مسئولین واحدهای گسترش ( خانم هارونی) و بهورزی شهرستان برگزار گردید. که پس از اتمام آزمون کتبی و مشخص شدن قبول شدگان مرحله اول، آزمون مصاحبه در ابتدا جهت داوطلبین شهرستان گلپایگان و سپس جهت داوطلبین شهرستان تیران برگزار گردید. نتایج پس از تائید نهایی توسط مرکز بهداشت استان  و هسته گزینش دانشگاه، از سوی واحد  بهورزی شهرستان متعاقبا به اطلاع پذیرفته شدگان خواهد رسید.