اخبار و اطلاعیه های واحد بهداشت حرفه ای

واحد بهداشت حرفه ای تیران و کرون کلیه اطلاعات کارگاهی و بازرسی های انجام شدهسال ۹۳ را طبق برنامه بازرسی هدفمند در سامانه جامع بازرسی وارد نموده و کلیه اطلاعاتو بازدیدها ی آن بروز می باشد.