اجرای طرح غربالگری سل و التور و مالاریا اتباع افاغنه شهرستان تیران و کرون

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در راستای پیشگیری از بیماریهای سل و التور و مالاریا اقدام به اجرای طرح غربالگری فعال در منطقه صنعتی رضوانشهر ویِژه اتباع افاغنه نمود.این طرح بزرگ از تاریخ۲۰/۴/۹۶به مدت یک هفته در منطقه صنعتی مذکور در حال انجام میباشد.

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون