اجرای طرح تشدید بازرسی توسط کارشناسان واحد مهندسی بهداشت محیط

واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در راستای اجرای طرح تشدید و نظارت بهداشتی در خارج از ساعت اداری در تاریخ۹۶/۰۶/۱۵رأس ساعت۶صبح ضمن بازدید از واحدهای تولید آش و حلیم مقدار ۲۰کیلوگرم آش و حلیم غیر قابل مصرف جمع آوری و معدوم نمود که در این خصوص آموزشهای لازم به متصدیان ارائه و کنترل بهداشتی این واحدها نیز صورت پذیرفت.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران وکرون