آموزش بیماریهای مشترک انسان و حیوان

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در تاریخ ۹۶/۰۴/۱۸با همکاری شبکه دامپزشکی شهرستان اقدام به برگزاری جلسه آموزشی تحت عنوان بیماریهای مشترک انسان و حیوان ویژه اهالی روستای آبپونه نمود.دراین جلسه ضمن آموزش جنبه های انتقال و پیشگیری از بیماریهای مشترک انسان و حیوان تدابیر لازم در خصوص اقدامات پیشگیرانه اتخاذ گردید.

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون